Regulamin usług świadczonych w ramach serwisu uCanCommerce.com

25 sierpnia 2020

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na dokonywaniu oceny stopnia „przyjazności” platform sprzedażowych e-commerce (dalej jako „e-Sklepy”) w ramach serwisu uCanCommerce.com (dalej jako „Serwis”).
 2. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą między innymi lub wyłącznie na prowadzeniu e-Sklepów (dalej jako „Użytkownicy”).
 3. Usługi świadczone są przez uCanCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000794386, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP 9662131757, REGON 383871420 (dalej jako „Usługodawca”).
 4. Świadczenie usług odbywa się drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się w ramach konta Użytkownika, po uprzednim zarejestrowaniu konta Użytkownika w serwisie uCanCommerce.com, na niżej wskazanych zasadach:
  1. Użytkownik jest zobowiązany utworzyć login (tożsamy z adresem mailowym, o którym mowa w podpunkcie 2 poniżej), hasło dostępu do konta i podać adres www sklepu internetowego, który reprezentuje;
  2. Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail, stanowiący jednocześnie adres, na który będzie kierowana korespondencja związana ze świadczeniem usług, przy czym adres ten musi być adresem mailowym w domenie sklepu, który reprezentuje Użytkownik;
  3. Usługodawca przeprowadza analizę strony internetowej, na której znajduje się platforma sprzedażowa Użytkownika, według kryteriów przyjętych przez Usługodawcę. W celu możliwości wykonania analizy, Użytkownik zapewni, że nie będzie zablokowany dostęp do stosownych danych dla bota wykonującego analizę stanowiącą podstawę wykonania przedmiotowej usługi logującego się na serwer strony internetowej z określonego numeru IP. Po wykonaniu usługi, Użytkownik otrzyma raporty końcowe opisujący „przyjazność” sklepu internetowego.
 6. Dokonanie rejestracji Użytkownika na powyższych zasadach równoznaczne jest z zawarciem umowy o wykonywanie usług zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Umowa”).
 7. Poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na przeprowadzenie analizy strony internetowej oraz w zamian za otrzymanie raportów końcowych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o usługach świadczonych przez Usługodawcę, a także innych informacji wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected] .
 8. Usługodawca sporządzi raporty zawierające ocenę „przyjazności” platformy sprzedażowej Użytkownika przyjmując kryteria tej oceny między innymi takie jak w szczególności:
  • czas ładowania się strony sklepu na ekran;
  • dostępność strony mobilnej lub responsywność layoutu;
  • posiadanie bezpiecznego połączenia (https);
  • udostępnienie na stronie głównej sklepu numeru telefonu i danych kontaktowych;
  • umożliwienie skorzystania z opcji „darmowych wysyłek i prawa do „darmowego zwrotu”;
  • publikacja regulaminu i polityki prywatności;
  • możliwość bezpośredniego przejścia do profilu sklepu w mediach społecznościowych;
  • pozycjonowanie sklepu (SEO);
  • opinie o sklepie w serwisie opineo.pl.
 9. Raporty są udostępniane Użytkownikowi w formie panelu raportowego dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu. Pierwszy raport jest dostępny niezwłocznie po zarejestrowaniu się w Serwisie. Usługodawca ma prawo do wysyłania Użytkownikowi informacji o istotnych zmianach w raporcie.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, zaś w okresie jej trwania Usługodawca jest zobowiązany do wykonania jednego raportu w ciągu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego okresu obowiązywania umowy.
 11. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 12. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty możliwości finansowania przedsięwzięcia w ramach którego świadczone są usługi lub w przypadku gdy wystąpią przyczyny – w tym również niezależne od Usługodawcy – powodujące stały lub tymczasowy brak możliwości świadczenia usługi.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie dokumentowej (np. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną).
 14. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca ma prawo usunąć zarejestrowane konto Użytkownika.
 15. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, za uprzednim (w terminie co najmniej siedmiu dni) powiadomieniem Użytkownika przesłanym na wskazany adres e-mail.
 16. Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu.
 17. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania sporów wynikających ze stosowania postanowień Regulaminu i Umowy.
 18. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w powyższym zakresie jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 19. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie uCanCommerce.com.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest uCanCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 2. W związku z rejestracją konta w serwisie uCanCommerce Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i obsługi konta Użytkownika, w celach marketingowych, w tym profilowania marketingowego, w celach statystycznych i analitycznych administratora, w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. W związku z realizacją Usługi określonej w Regulaminie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Usługą, w celach statystycznych i analitycznych administratora, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.
 5. Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 6. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo pod adres i [email protected]