Regulamin i polityka prywatności

Regulamin usług świadczonych w ramach serwisu uCanCommerce.com

15 czerwca 2021

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na dokonywaniu oceny stopnia „przyjazności” platform sprzedażowych e-commerce (dalej jako „e-Sklepy”) w ramach serwisu uCanCommerce.com (dalej jako „Serwis”).
 2. Usługi świadczone są przez uCanCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000794386, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP 9662131757, REGON 383871420 (dalej jako „Usługodawca”).
 3. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą między innymi lub wyłącznie na prowadzeniu e-Sklepów (dalej jako „Użytkownicy”).
 4. Świadczenie usług odbywa się drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Polityka Prywatności Serwisu dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Serwisu dostępna jest TUTAJ. Oba dokumenty stanowią integralną część Regulaminu.

§1. WARUNKI REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest:
  • zakładanie i prowadzenie spersonalizowanych kont,
  • korzystanie z okresu próbnego usługi abonamentowej,
  • dokonywanie zakupów abonamentów i kampanii przy wykorzystaniu konta i zarządzanie nimi.
 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. 
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się w ramach konta Użytkownika, po uprzednim zarejestrowaniu konta Użytkownika w Serwisie uCanCommerce.com, na niżej wskazanych zasadach:
 3. W celu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail oraz adres www e-sklepu internetowego, który reprezentuje. 
 4. Podany adres e-mail stanowi login Użytkownika.
 5. Na podany adres e-mail będzie kierowana korespondencja związana ze świadczeniem usług dla e-sklepu;, przy czym adres ten musi być adresem mailowym w domenie e-sklepu, który reprezentuje Użytkownik. 
 6. Dokonanie rejestracji Użytkownika na powyższych zasadach równoznaczne jest z zawarciem umowy o wykonywanie usług zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Umowa”). 
 7. Użytkownik potwierdza, że dane przekazywane za pośrednictwem Serwisu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

§2. USŁUGI W SERWISIE

USŁUGA PODSTAWOWA

 1. Raporty są udostępniane Użytkownikowi w formie panelu raportowego dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu. Pierwszy raport jest dostępny niezwłocznie po zarejestrowaniu się w Serwisie. Usługodawca ma prawo do wysyłania Użytkownikowi informacji o istotnych zmianach w raporcie. 
 2. Usługodawca przeprowadza analizę strony internetowej, na której znajduje się platforma sprzedażowa Użytkownika, według kryteriów przyjętych przez Usługodawcę („Usługa podstawowa”). W celu możliwości wykonania analizy, Użytkownik zapewni, że dostęp do stosownych danych dla bota wykonującego analizę stanowiącą podstawę wykonania przedmiotowej usługi logującego się na serwer strony internetowej z określonego numeru IP. Po wykonaniu usługi, Użytkownik otrzyma dostęp do raportu opisującego „przyjazność” sklepu internetowego.
 3. Korzystanie z Usługi podstawowej jest nieodpłatne.
 4. Poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na przeprowadzenie analizy strony internetowej oraz w zamian za otrzymanie raportów końcowych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o usługach świadczonych przez Usługodawcę, a także innych informacji wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres poczty elektronicznej: 
  [email protected] .
 5. Usługodawca sporządzi raporty zawierające ocenę „przyjazności” platformy sprzedażowej Użytkownika przyjmując kryteria tej oceny między innymi takie jak w szczególności:
  • czas ładowania się strony sklepu na ekran;
  • dostępność strony mobilnej lub responsywność layoutu;
  • posiadanie bezpiecznego połączenia (https);
  • udostępnienie na stronie głównej sklepu numeru telefonu i danych kontaktowych;
  • umożliwienie skorzystania z opcji „darmowych wysyłek i prawa do „darmowego zwrotu”;
  • publikacja regulaminu i polityki prywatności;
  • możliwość bezpośredniego przejścia do profilu sklepu w mediach społecznościowych;
  • pozycjonowanie sklepu (SEO);
  • opinie o sklepie w serwisie opineo.pl.

USŁUGA PREMIUM I TRIAL

 1. Użytkownik ma możliwość wykupienia abonamentu na usługi marketingowe Usługodawcy, obejmujące następujące czynności:
  • analiza przyjazności sklepu
  • analiza prezentacji produktów
  • analiza cen produktów
  • wybór produktów dla grup klientów
  • możliwość stworzenia kampanii.

Zakres usług jest zależny od wybranej wersji abonamentu (Butik, Market i Supermarket).

 1. Użytkownik może dokonać wyboru abonamentu wyłącznie poprzez konto w Serwisie. Wykupienie abonamentu jest możliwe korzystając z procedury składania zamówienia (wybór przycisku „Kup abonament” oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami). 
 2. Użytkownik ma możliwość jednorazowego skorzystania z wersji próbnej usługi Premium Supermarket („Usługa Trial”) przez okres 30 dni w celu zapoznania z usługą. Wybór Usługi Trial jest nieodpłatny. Po upływie okresu próbnego i nie wykupienia abonamentu Usługa Trial automatycznie wygasa, a Użytkownik ma dostęp wyłącznie do usługi podstawowej Serwisu. Ponowne skorzystanie z Usługi Trial przez tego samego Użytkownika jest niemożliwe.

§3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA USŁUGI

 1. Zatwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zapłać” oznacza skierowanie oferty zawarcia umowy przez Użytkownika.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Użytkownika, wysłana zostanie wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Wysłanie przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Po potwierdzeniu wszelkie zmiany zamówienia muszą być procesowane za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie, poprzez chat lub telefonicznie).
 4. Użytkownik ma możliwość przystąpienia do korzystania z Usługi Premium i Trial przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik jest świadomy, że wraz z wyrażeniem ww. zgody traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W wypadku, gdy dane podane przez Użytkownika nie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowa realizację zamówienia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania wezwania do ich uzupełnienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§4. PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za abonament jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe.
 2. Po wyborze abonamentu i zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Przejdź do płatności” Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie podaje dane dotyczące karty płatniczej (imię i nazwisko, nr karty  numer, data ważności karty, nr CVC). 
 3. Użytkownik zgadza się na zapisanie danych z karty płatniczej w Serwisie w celu obsługi dalszych płatności.
 4. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

§5. CZAS TRWANIA UMOWY 

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, zaś w okresie jej trwania Usługodawca jest zobowiązany do wykonania co najmniej jednego raportu w ciągu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego okresu obowiązywania umowy.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę dotyczącą usługi abonamentowej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu w każdym czasie.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty możliwości finansowania przedsięwzięcia w ramach którego świadczone są usługi lub w przypadku gdy wystąpią przyczyny – w tym również niezależne od Usługodawcy – powodujące stały lub tymczasowy brak możliwości świadczenia usługi.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie dokumentowej (np. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną).
 6. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca ma prawo usunąć zarejestrowane konto Użytkownika.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy nabywającego usługę abonamentową w Serwisie, jeśli nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik spełniający warunek z ust. 1 może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Użytkownik może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia dostępny w Serwisie [TUTAJ]. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres email: [email protected] 
  lub na adres siedziby: 15-540 Białystok, Żurawia 71.
 3. Zwrot uiszczonej przez Użytkownika ceny produktu zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inną formę zwrotu środków.

§7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, za uprzednim (w terminie co najmniej siedmiu dni) powiadomieniem Użytkownika przesłanym na wskazany adres e-mail.
 2. Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania sporów wynikających ze stosowania postanowień Regulaminu i Umowy.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w powyższym zakresie jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie uCanCommerce.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest uCanCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 2. W związku z rejestracją konta w serwisie uCanCommerce Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i obsługi konta Użytkownika, w celach marketingowych, w tym profilowania marketingowego, w celach statystycznych i analitycznych administratora, w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. W związku z realizacją Usługi określonej w Regulaminie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji korzyści oraz komunikacji związanej z Usługą, w celach statystycznych i analitycznych administratora, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.
 5. Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 6. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo pod adres i [email protected]